STOP writing now – No sorry I don’t think I will. Even if you intimidate third parties with court action.


Apologies for writing this post in my native language, I’ll try to find the time to translate it for the benefit of my English readers:

Nahseb qed inpaxxi lil min ma jixraqlux ikun paxxut pero’ ddejjaqt nircievi rapporti li jew ghandi profile falz fuq facebook, jew li l-facebook tieghi gie mnehhi ghax kont qed nirreklama xi ditta, u jew haga jew ohra. U aktar iddejjaqt nircievi theddid biex nieqaf, kliem fahxi u oxxen indirizzat lili u lil familti, u dagha sfrenat fuq dan il-blog.
Nippreferi li nies bhal dawn ma jaqrawhx.
Wara kollox, zgur mhux ser idawru fehmithom bl-opinjoni tieghi!
Meta jaqraw isiru rrabjati hafna, u jien l-iskop tieghi mhux li nindanna lill-nies bhal dawn, imma li bniedem ikun jista’ jaqra’ b’mod oggettiv l-opinjonijiet tieghi u jasal ghall-konkluzjonijiet tieghu.
Ghalhekk iddecidejt biex ghal ftit sieghat biss naghmel dan il-blog privat, ghalkemm temporanjament sakemm il-qiegha ma tibqax daqsekk tahraq.. Nghidilkom li straht ghal ftit sighat, u skuzawni tal-inkonvenjent, imma wara li DCG qalet fuq il-blog taghha li baghtet lill-pulizija wara JPO ghas-semplici fatt li jien tfajt link minn fuq website ohra fuq il-wall tal-facebook tieghu, ma nafx – jew ghax nirrispetta lil haddiehor jew ikolli nammetti li rnexxielha tintimidani.  Jien ma rridx inkun kagun li xi hadd jispicca tiela’ u niezel il-qorti kawza ta’ link ikkwotata minn fuq website ohra li hi miftuha ghal kulhadd biex jaqra.
Araw it-theddida hawn (click image to read it):

Unbelievable. Today she edited out her post to remove the source link to tasteyourownmedicine.com

Below is a screenshot of “today’s” edited blog, compare and contrast with above screenshot (Which I had put up hours before she blogged about it). And note that the link from which I had quoted my entire post is entirely missing from the screenshot below!

Note how the "source" of my writing suddenly vanished.

Very unprofessional, she makes it seem as if I wrote everything myself. I hope she won’t be accusing me of plagiarising next!

U din kienet is-site li tfajt il-link taghha fuq facebook. Artiklu li ma ktibtux jien (ahseb wara kemm seta’  kitbu Jeffrey Pullicino Orlando) u li tajt il-kreditu talli kkupjajtu billi tfajt link diretta ghall-istess artiklu fl-istess kumment tieghi.
Forsi l-quddiem insib il-kuragg li ma nibzax mill-intimidazzjonijiet, la fuqi u lanqas fuq haddiehor.U ma nergax inwaqqaf il-blog tieghi minhabba okkazjoniet bhal dawn.
Jien bniedem li l-politika nohodha, kif ighidu, “with a pinch of salt”. Ma nemminx li, biex nghidha bil-Malti pur, kif tboss bassa ghandhek ssib ruhhek quddiem imhallef, b’xi multa ta’ Gesu’ Kristu jew sentenza ta’ habs fuq rasek. Pero’ milli jidher bosta minn dawk li jiktbu l-opinjonijiet taghhom fuq l-internet bhal ma naghmel jien jahsbuha mod iehor.
Nirringrazzjakhom ta’ ‘l fuq minn hamsin messagg ta’ nkoraggiment li rcevejt fuq il-facebook tieghi biex inkompli. Nammetti li kienet sorpriza li qatt ma stennejt. Grazzi hbieb!
Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s