Malta. a.k.a. North Korea. Just shut up and work for GonziPN. Or else.


Mela sewwa, fil-50 sena li hija hajja din il-bniedma DCG Alla jbierek qatt ma rat xejn hazin f’Dr Emmanuel Mallia. Pero issa ghax Dr Mallia ghazel PL, gie ddemonizzat. Tiddeskrivieh bhala “a sleazy criminal lawyer”. Qisu HU l-kriminal u mhux il-klijent. Jew ahjar nghidu, ma sabitx f’hiex tiddemonizzah ghalhekk qed tivvinta stejjer fuqu, fuq martu u fuq it-tliet uliedu (m’iniex ser nidhol fid-dettalji hawnhekk ghax vera skifuzi l-affarijiet li qalet fuq il-familja Mallia u onestament niddizgusta ruhhi nirrepetihom).

Ejjew nassumu li din ilha splogger minn mindu kellha 20 (ma nafx pero li hu maghruf zgur hu li ghaddiet minn teenage pregnancy miskina, u ta’ 19 kellha tizzewweg ragel 10 snin akbar minnha). Imma dak mhux il-punt. Anki fuq JPO, qatt ma qalet kelma kontrih. Lanqas fil-kwistjoni tal-Mistra. Sakemm ma offriex kritika kostruttiva lil GonziPN u gieghel lil PN jghaddi ligi (tad-divorzju) li Lawrence Gonzi kien totalment kontra. Ehh issa JPO miskin qed jigi deskritt bhala ribell u maverick.

L-istess haga – Franco Debono ilu membru parlamentari mil-2003. Qatt inkiteb xi haga kontrih jew li twaqqghu ghaz-zufjett minn ambaxxatrici tal-partit tieghu stess, bhal dil-hamallagni prima klassi t’hawn taht? Il-klikka ta’ GonziPN kollha kemm huma qed jattakkaw il-karattru u personalita’ ta Dr Franco Debono. Illum. Pero ma nahsibx li il-karattru ta Dr Debono inbidel mil-lejl ghan-nhar minn ftit xhur ilu? Ghax ma jammettux li ma jistghux ghaliha li bniedem minn ta’ gewwa jurihom fejn vera marru zmerc? Dak hu li ghamlu Dr JPO u Dr FD. Mhux sew li jpattuha qares talli fethu ghajnejn il-partit.

Rigward Luciano Busuttil l-istess, blogg wara l-iehor tizzuffjetta bl-isem tad-dar tieghu. Ovvjament ghax ma sabet xejn aktar ma x’hiex taqbad. Pero’ mbaghad tkompli billi ssemmi lil uliedu u l-iskola fejn jattendu. Halli jigu ttimbrati u bbuljati ghax hekk taf kif tipprova ssikket lil missierhom. Tal-misthija! L-istess haga kif ghamlet fuq mart u ulied Dr Emmanuel Mallia.

Hija vera hasra li hadd mill-GonziPN apologists indunaw li kull ma sar kien ghall-gid tal-partit taghhom stess. Daru fuqhom, u talli fethu ghajnejn GonziPN issa qed jippruvaw ikissruhom.

Imbghad ighajru lill-PL li jekk jitla’ se jmexxi l-pajjiz bhal ma kien jaghmel Kim Jong Il.

U le…

Pacenzja nafu li fl-ahhar il-qarnita ddur ghal subghajha, imma hawnhekk din il-qarnita ghandha xi virus li qed jattakkalha mohhha..

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s