What has Gonzi done? Created 2,000 jobs? Or was it 20,000 or 200,000? Whatever it was, it was very funny. Sarcasm par excellence!


Ha-ha-haaaajjjjjjjjjjjj!!!!!!!!!!!!!!!!

Ha-ha-haaaajjjjjjjjjjjj!!!!!!!!!!!!!!!!

Meta tela’ EFA fil-gvern fl-1987 hadd ma ppretenda li konna se mmorru lura ghaz-zminijiet ta’ Gorg Borg Olivier fejn in-nisa ma kellhomx vot, meta il-fatt li tkun omosesswali kien reat u kont tispicca l-habs, u fejn il-Knisja kienet tichad l-assoluzzjoni lill-Laburisti u sahansitra tidfinhom go mizbla, u meta n-nisa kienu mhallsa inqas mill-irgiel u mgieghla jitilqu mix-xoghol malli jizzewgu. Meta ghax KMB ried li l-iskejjel tal-Knisja jkunu mhallsa mill-gvern flok mill-poplu (kif ghadhom sal-gurnata mqaddsa tal-lum!) qam kjass shih! Dan biex ma nsemmux ukoll il-qtil makabru ta’ Karin Grech (li EFA ftahar li jaf min wettqu u fl-istess nifs kien qal fl-2008 li Alfred Sant ma halliex lil ibnu jidhol l-universita’ u wehel ma nafx kemm il-elf multa talli gideb), ta’ Raymond Cardona, tat-tfigh tal-balavostri waqt meeting tal-PL. Dejjem vjolenza kontu. Qabel kienet vjolenza fizika , issa vjolenza morali bis-sahha ta’ nies bhal Daphne Caruana Galizia. Mela sewwa, ghax Joseph Grima esprima opinjoni fejn maqdar opinjoni ta haddiehor jinholoq skandlu. Dan jibqa allavolja is-sur Grima irrizenja. Tapprofittaw ruhhkom. Imbaghad ghandkom lil Daphne, li mhux biss tesprimi opinjoni imma tikteb blogs oxxeni fejn tghid li lesta tbul fuq oqbra u tifrah bl-imwiet ta’ persuni li kienu parti mill-partit laburista fis-sebghinijiet. … . 40 sena ilu . … . Madoffi din kif kellha dil-mibgheda mindu kellha xi ghaxar snin? Jew vera kaz mediku jew imhallsa bil-kbir biex lesta tivvinta daqsekk!
Issa ghalfejn qeghdin tghidu li kieku kellu jitla PL gdid immexxi miz-zghazagh fl-2013 se mmorru lura ghas-sebghinijiet? EFA hekk ghamel fl-1987? Mar lura fl-1960’s ta’ Gorg Borg Olivier? Ghalfejn qed tassumu li Gvern Laburista Gdid se jmexxi kollox 40 sena lura?? Ghalfejn din il-politika ta’ twerwir? Tahsbu li l-poplu Malti hu daqshekk injorant li jemminkom? Qabel forsi.. . . imma issa?
Mhux ahjar taraw x’intom taghmlu bhala partit bhalissa u kif qed tmexxu l-pajjiz? Mela jigi Tonio Fenech u jipprova jitfa’ l-akkuza fuq il-PL biex isolvi l-problemi finanzjarji tal-pajjiz?? Mela mhux kapaci jmexxi l-finanzi tal-Gvern wahdu? Jrid l-ghajnuna tal-PL issa? Tafu li intom qeghdin fil-gvern, jew le?
Mela jigi Joe Cassar u jittallab jistaqsi dwar kif Joseph Muscat bi hsiebu jmexxi l-Isptar? Jaf l-Onor. Joe Cassar li HUWA hu l-Ministru responsabbli ghas-sahha? Jew forsi nesa?

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s